ANBI

De stichting Welmoede heeft een aanvraag bij de belastingdienst ingediend voor toekenning van de ANBI status.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

Hieronder staan de gegevens die relevant zijn voor de ANBI aanvraag van stichting Welmoede.

 

Registratie van de stichting

De stichting staat officeel geregistreerd onder de naam “Stichting Welmoede”, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72380063 en bij de fiscus onder RSIN 859090723.

 

ANBI status

Stichting Welmoede heeft de aanvraag voor een ANBI status ingediend. Vanaf het moment dat een ANBI status is toegekend zijn giften aan de stichting voor particulieren, onder voorwaarden, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Sponsoring van de stichting door bedrijven is deels en onder voorwaarden aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

 

Contactgegevens

De stichting is op onderstaande wijze via het bestuur te bereiken:

Per post:         Koerierstraat 1, 6852 TA, Huissen
Per email:       bestuur@welmoede.nl
Telefonisch:    06 222 19 327 (bestuursvoorzitter)

 

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft als doel instrumenten ter beschikking te stellen aan derden, met name vrijwilligers, ten behoeve van de ondersteuning van Nederlandse huishoudens bij de aanpak van hun (dreigende) financiële problemen en het oplossen van schulden. Daaronder valt:

  • Voorkomen, stabiliseren en oplossen van problematische schulden;
  • Bevorderen van financiële zelfredzaamheid;
  • Versterken van financiële weerbaarheid;
  • Bestrijden van armoede en schulden;
  • Bevorderen van sociale inclusie waar, door schulden of gebrek aan financiële middelen, sprake is van sociale exclusie.

 

Beleidsplan

De stichting heeft een beleidsplan opgesteld voor 2019-2020. Dit plan kunt u hier downloaden.

 

Bestuur van de stichting

Richard R. Meijer, 06 222 19 327 (voorzitter)
Ewoud. M. Mogendorff, 06 146 99 752 (secretaris / penningmeester)
Hans R. Langeveld (bestuurslid)

 

Financieel beleid

Het financieel beleid is gericht op het in stand houden van een inkomstenstroom en kernvermogen om daarmee de operationele kosten voor de ontwikkeling en instandhouding van het platform te dekken, alsmede de eventuele kosten van de ter beschikking gestelde instrumenten, zodat deze om-niet ter beschikking komen van de vrijwilligers. De Stichting drijft geen onderneming en maakt zoveel mogelijk gebruik van vrijwilligers binnen haar organisatie. Voor projectwerkzaamheden wordt samengewerkt met partnerorganisaties.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werk voor de Stichting en ziet af van vacatiegelden. De bestuursleden dragen zoveel mogelijk de eigen onkosten, zoals die voor vervoer.

 

Lopende activiteiten

De stichting is opgericht in augustus 2018. Gezien de beperkte activiteiten van de stichting in 2018 brengt de stichting haar eerste jaarverslag uit in het eerste kwartaal van 2020, over de activeiten in 2018 én 2019. De activiteiten in 2018 betroffen voornamelijk voorbereidende werkzaamheden, waaronder de samenstelling van het bestuur, opstellen van het beleidsplan, opstellen van een projectplan “common.centz” en de voorbereiding voor een subsidieaanvraag voor dit project in het kader van de “regeling ter bestrijding van schuldenproblematiek en armoede in Nederland, 2019, 6etijdvak”. Op 3 mei 2019 heeft de stichting een positief subsidiebesluit ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project “Common.Centz” wordt uitgevoerd tussen 3 juni 2019 en 1 juni 2020.

Daarnaast wordt gewerkt aan samenwerkingsverbanden met andere partijen, zowel in het kader van het project “Common.Centz”, als daarbuiten.

 

Meer informatie over ANBI

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

 

Verplichtingen als ANBI instelling in spé

Een ANBI moet minimaal 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.